Excursion “Philosophical Moscow”

7 June 2008 (Saturday)

The excursion will depart at 13:00 from Prechestenskie Vorota Sq.
Metro Station Kropotkinskaya,
(take exit towards Gogolevsky Boulevard and Prechistenka St.)

Memorial places related to
I. S. Aksaskov, K. S. Aksakov,
M. A. Bakunin, V. G. Belinsky, A. Bely, N. I. Bukharin, S. N. Bulgakov,
P. Ya. Chaadayev, B. N. Chicherin,
A. M. Deborin, F. M. Dostoyevsky,
V. F. Ern,
N. F. Fyodorov,
M. O. Gershenzon,
A. I. Herzen,
V. I. Ivanov,
K. D. Kavelin, A. S. Khomyakov, I. V. Kireyevsky, P. A. Kropotkin,
L. M. Lopatin, A. F. Losev,
I. M. Sechenov, S. M. Solovyov, V. S. Solovyov, N. V. Stankevitch, V. P. Sventsitsky,
L. N. Tolstoy, Ye. N. Trubetskoy, S. N. Trubetskoy

 

To last about 2.5 hours.

 

To the Russian Page

Home

На русскую страницу

На первую страницу