Nikolai Biryukov

Kritika sovremennykh burzhuaznykh teoriy politicheskogo liderstva

Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchyonoy stepeni kandidata filosofskikh nauk

[A Critique of Contemporary Bourgeois Theories of Political Leadership: Synopsis of Ph.D. Dissertation]

    • Published by Moscow: Institute for Sociological Research, The USSR Academy of Sciences, 1983. Ц 22 p.