HOME

Published Works (by year)

Published Works (by category)

Published Works (by language)

RUSSIAN

 

 

EvraziyaIberoamerika: Traditsii i modernizatsiya

[Ibero-America and Eurasia: Traditions and Modernisation]

A Round Table of the Nineteenth World Congress of Philosophy (Moscow, 22-28 August 1993) on Ibero-America and Eurasia: Traditions and Modernisation participated by V. G. Aladin, N. I. Biryukov, R. Cabral, A. L. Demchuk, E. Dussel, V. S. Erasov, C. Gil, V. S. Glagolev, T. V. Goncharova, A. V. Kharlamenko, I. A. Kolchenko, B. I. Koval’, V. V. Krapivin, V. V. Kulikov, I. Murillo, A. N. Nikitchenko, L. S. Okuneva, T. V. Panfilova, F. Parenti, Yu. M. Pavlov, L. Sea, S. I. Semyonov, A. V. Shestopal, E. A. Vaseiko, V. M. Volodin.

o       Published in Latinskaya Amerika, 1994, No. 3, pp. 70—71.

[Latin America]

Originally titled Traditsionnaya kul’tura i institutsional’naya modernizatsiya: Primer sovetskoy perestroiki [Traditional Culture and Institutional Modernisation: The Case of Soviet Perestroika]

 

HOME

Published Works (by year)

Published Works (by category)

Published Works (by language)

RUSSIAN